• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

    Pentru detalii despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


RAPORT

RAPORT
privitor la înteprinderile publice la care  Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare “ Oltul ” este autoritate publică tutelară

 În conformitate cu prevederile legale stipulate la art. 58 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilităţi Publice pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare “ Oltul ”, în calitate de autoritate tutelară a SC COMPANIA DE APĂ OLT SA, are obligaţia legală a întocmirii unui raport privind activitatea societăţii pe anul 2017, care să fie publicat pe pagina de internet a autorităţii publice.
 
 S.C. Compania de Apă Olt S.A. este înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr.J28/209/2007, având cod unic de înregistrare nr. 21307548.
                     Funcţionează ca o societate pe acţiuni conform Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având drept activitate de bază  captarea, tratare şi distribuţia apei. Potrivit clasificării C.A.E.N., activitatea principală a societăţii se încadrează în COD C.A.E.N. 3600.
 S.C. Compania de Apă Olt S.A. este o societate cu capital integral de stat şi îşi desfăşoară activitatea prin 8 (opt) sedii secundare: în Municipiul Slatina şi Caracal, Oraşele Drăgăneşti-Olt, Scorniceşti, Balş, Corabia, Piatra Olt şi Potcoava şi 3 (trei) puncte de lucru Slătioara, Vitomireşti și Valea Mare. 
                    Societatea are organizată şi conduce evidenţa contabilă potrivit Legii nr.82/1991 republicată, iar situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu  OMFP nr.3055/2009, care  aprobă Reglementările contabile conforme cu directivele europene.   

 

 

CAPITALUL SOCIAL ŞI STRUCTURA ACŢIONARIATULUI
 Capitalul social subscris şi vărsat la data de 31.12.2017 este de 7.427.610 lei, din care aport în natură 1.847.310 lei şi aport în numerar 5.580.300 lei, divizat în 742.761 acţiuni, numerotate de la 1 la 742.761 inclusiv, cu o valoare nominală de 10 lei/acţiune. In cursul anului 2017 nu  s-a majorat capitalul social.
La 31.12.2017 structura acţionariatului SC Compania de Apă Olt SA se prezintă astfel:
Nr.crt ACŢIONARI Capital social -  lei %
  1. Municipiul Slatina prin Consiliul Local Slatina     6.312.670   84,99
  2. Judeţul Olt prin Consiliul Judeţean Olt        978.000   13,17
  3. Oraşul Piatra Olt prin Consiliul Local Piatra Olt          24.500     0,33
  4. Oraşul Scorniceşti prin Consiliul Local Scorniceşti          80.680     1,09
  5. Oraşul Drăgăneşti  prin Consiliul Local Drăgăneşti          21.260     0,29
  6. Oraşul Potcoava prin Consiliul Local Potcoava          10.500     0,14
            CAPITAL SOCIAL TOTAL     7.427.610  100,00
   
ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ
Imobilizările corporale sunt supuse amortizării, iar regimul de amortizare aprobat şi utilizat de societate, conform Legii nr.15/1994, republicată, este cel liniar.
              Amortizarea contabilă corespunde cu amortizarea fiscală, nerezultând diferenţe temporare, care să genereze impozit amânat.
Situaţia patrimoniului societăţii la 31.12.2017 este următoarea:
                                                                                                  -  lei  -
  1. ACTIVE IMOBILIZATE                                       286.371.182
  -  Imobilizări necorporale                                                 59.320.716
  -  Imobilizări corporale                                                   227.050.466
  -  Imobilizări financiare                                                          -
  2. ACTIVE CIRCULANTE                                         149.447.394
  -  Stocuri                                                                                 708.636
  -  Creanţe                                                                         138.229.694  
  -  Casa şi conturi la bănci                                                  10.509.064
  3. CHELTUIELI ÎN AVANS                                           3.763.751

                       TOTAL ACTIV                                      439.582.327

 1. Datorii                                                                        42.415.028
   2. Bunuri în concesiune                                                59.274.038
   3. Venituri în avans                                                     322.887.808
   4. Capitaluri proprii, din care:                                      15.005.453
             - capital social                                                         7.427.610
             - profit net                                                                   531.570
             - rezerve                                                                  7.324.605 
             - rezultat reportat          ( - )                                        278.332
                          TOTAL PASIV                                          439.582.327                          

Activele imobilizate sunt formate din:
 -  imobilizări necorporale, care cuprind  bunurile primite în concesiune, pe baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, de la Consiliile Locale din oraşele în care funcţionează sediile secundare ale companiei şi licenţele pentru calculatoare.
 - imobilizări corporale – cuprind mijloacele fixe proprii ale societăţii, achiziţionate în baza programului de investiţii (de dotări), de la înfiinţarea societăţii şi până la finele anului 2017,  precum şi clădirile care au fost înregistrate în contabilitate ca aport în natură a Consiliului Local al municipiului Slatina şi Consiliului Local al oraşului Scorniceşti.
              Imobilizările corporale sunt supuse amortizării, iar regimul de amortizare aprobat şi utilizat de societate, conform Legii nr.15/1994, republicată, este cel liniar.
              Amortizarea contabilă corespunde cu amortizarea fiscală, nerezultând diferenţe temporare, care să genereze impozit amânat.
 Activele circulante sunt formate din:
- stocuri
- creanţe
- disponibil în casă şi la bănci
- depozite bancare pe termen scurt
 Stocurile, în valoare de 708.636   lei sunt stocuri curente respectiv 696.136 lei şi avansuri acordate furnizorilor in cuantum de 12.500 lei. Societatea nu are înregistrate stocuri cu mişcare lentă sau fără mişcare.
           Creanţele, în valoare totală de 138.229.694 lei reprezintă în principal subvenţiile de încasat in urma semnării contractului de finanţare pentru implementarea Proiectului „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata in judeţul Olt”, cu o pondere de 93.94 din totalul creanţelor.
Evoluţia performanţei economice                  
          În anul 2017 societatea a realizat o cifră de afaceri de 32.613.369 lei.
          Veniturile din exploatare realizate în anul 2017 au fost de 38.422.737 lei, cheltuielile de exploatare aferente veniturilor de 37.558.746 lei, rezultând un profit din exploatare  de 863.991 lei. Acesta a fost diminuat cu pierderea din activitatea financiară în sumă de 197.507 lei. Societatea nu a înregistrat venituri şi cheltuieli extraordinare, astfel că profitul brut realizat în anul 2017 a fost de  666.484 lei, pentru care s-a calculat un impozit pe profit de 134.914 lei, rezultând un profit net de 531.570 lei.
 


MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
     
     
Denumire operator economic SC OMPANIA DE APA OLT SA
CUI  operator economic 21307548
Denumire autoritate publică tutelară 
Forma de organizare  Societati/companii nationale cu capital social integral de stat
     
Denumire indicator Unitate de măsură Anul 2016 Anul curent 2017 Diferente Explicaţii diferenţe
0 1 2 3 4=3-2 5
Capital propriu (BS F10 Rd 46 sau BL F10 Rd 100) mii lei 15062 15005 -57 A SCAZUT DATORITA REDUCERII PROFITULUI
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 25+41+42) mii lei 414237 439582 25345 
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 25) mii lei 278639 286371 7732 AU CRESCUT DATORITA PUNERII IN FUNCTIUNE A UNOR RETELE NOI DE APA SI CANAL
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 41) mii lei 135351 149447 14096 AU CRESCUT  DATORITA  SUBVENTIILOR DE INCASAT
Datorii totale (a+b)  mii lei 88434 101689 13255 
        a) datorii cu scadenţa până la 1 an (curente)  (BS F 10 Rd 13 sau BL F10 Rd 53) mii lei 21834 28535 6701 
        b)  datorii cu scadenţa peste 1 an  (BS F 10 Rd 16 sau BL F10 Rd 64) mii lei 66600 73154 6554 
Stocuri  (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 30) mii lei 447 709 262 AU CRESCUTT DATORITA APROVIZIONARILOR
Capital împrumutat (credite peste 1 an)      (BS sau BL F30 Rd 145 +151 ) mii lei 6449 5258 -1191 A SCAZUT DATORITA RAMBURSARII DE RATE
Rezerve (BS F 10 Rd 37  sau BL F10 Rd 91) mii lei 6718 7058 340 AU CRESCUT DATORITA REPARTIZARII PROFITULUI CONFORM OG 64/2001
Imobilizari necorporale  (BS  F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 7) mii lei 49308 59321 10013 AU CRESCUT DATORITA CONCESIONARII SISTEM DE APA LOC. VITOMIRESTI SI ACHIZITIE LICENTE INFORMATICE
   Subvenţii şi transferuri Total (c+d) * mii lei 0   0 
         c) subvenţii / transferuri de investitii - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului mii lei 0   0 
         d) subvenţii / transferuri de exploatare  - sume primite de la buget cu aceasta destinatie, in cursul anului mii lei 0   0 
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 62), din care: mii lei 34047 38440 4393 AU CRESCUT DATORITA CRESTERII PRODUCTIEI LA APA SI CANALIZARE
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 63) mii lei 33291 37773 4482 AU CRESCUT DATORITA MAJORARII NUMARULUI DE SALARIATI SI A CRESTERII PRETURILOR
Profit brut (BS sau BL F20 rd 64) mii lei 756 666 -90 CHELTUIELILE AU CRESCUT MAI MULT DECAT VENITURILE
Pierdere brută  (BS sau BL F20 rd 65) mii lei 0   0 
Profit net  (BS sau BL F 20 Rd 68) mii lei 620 532 -88 CHELTUIELILE AU CRESCUT MAI MULT DECAT VENITURILE
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 69) mii lei 0   0 
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 66) mii lei 136 135 -1 A SCAZUT DATORITA DIMINUARII PROFITULU BRUT
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 67) mii lei 0   0 
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 56) mii lei 227 214 -13 AU SCAZUT DATORITA RAMBURSARII CREDITULUI SI DIMINUARII RATEI ROBOT 3M
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1) mii lei 28842 32613 3771 CRESTERII PRODUCTIEI DE APA SI CANALIZARE
Profit din exploatare  (BS sau BL F20 Rd 43) mii lei 972 864 -108 CHELTUIELILE AU CRESCUT MAI MULT DECAT VENITURILE
Plăţi restante total (e+f) mii lei 8151 4031 -4120 A SCAZUT DATORITA ACHITARII DIVIDENDELOR
        e) plăţi restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18) ) mii lei 0   0 
        f) plăţi restante - alţi creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23) ) mii lei 8151 4031 -4120 A SCAZUT DATORITA ACHITARII DIVIDENDELOR
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24) nr. pers 419 491 72  A CRESCUT DATORITA MAJORARII NUMARULUI DE SALARIATI
Număr total de personal la sfârşitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25) nr. pers 459 499 40 CONFORM ORGANIGRAMEI
Dividende/vărsaminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 203)  din care: mii lei 8151   4031 A SCAZUT DATORITA DIMINUARII PROFITULU NET
         - catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 204) mii lei 0   0 
         - catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 205) mii lei 8151   4031 A SCAZUT DATORITA DIMINUARII PROFITULU NET
         - catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora  (BS sau BL F30 Rd 206) mii lei 0   0 
Dividende/vărsaminte virate actionarilor  (BS sau BL F30 Rd 207), din care: mii lei 0   0 
   - dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 208), din care virate : mii lei 0   0 
      - catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 209), mii lei 0   0 
      - catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 210), mii lei 0   0 
       - catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 211), mii lei 0   0 
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 191), din care: ** mii lei 7428   -7428 
               -  detinut de stat prin instituţii publice (BS sau BL F 30 Rd 192) mii lei 7428   -7428 
                - deţinut indirect de societăţile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 195) mii lei 0   0 
                  - deţinut de regii autonome  (BS sau BL F 30 Rd 199) mii lei 0   0 
                   - deţinut de societăţile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 200) mii lei 0   0 
                   - deţinut de persoane fizice  (BS sau BL F 30 Rd 201) mii lei 0   0 
                     - deţinut de alte entităţi  (BS sau BL F 30 Rd 202) mii lei 0   0 
 Patrimoniul regiei  (BS F 10 Rd 32 sau BL F10 Rd 82) mii lei 0   0 
Patrimoniul institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare  (BS F 10 Rd 33  sau  BL F10 Rd 83) mii lei 0   0 
Valoarea contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate(BL si BS F 30 rd.190) mii lei 0   0 
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau inchiriate (BL si BS F30 rd.187+188+189) mii lei 49255   -49255 A CRESCUT PRIN CONCESIONARE BUNURI SISTEM APA LOC. VITOMIRESTI
      
Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.
      
     
     
* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenţii, se va completa şi Anexa 2 Situaţia subvenţiilor pe domenii de activitate şi scopul acestora
**În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL
Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.
     
Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, se vor transmite autorităţii publice tutelare şi informaţii despre:
1.      modificările strategice în funcţionarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2.      evoluţia performanţei economice a operatorului economic: reducerea plăţilor restante, profitul…în anul curent faţă de anul precedent ;
3.      politicile economice, sociale, costurile şi avantajele acestora;
4.      alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorităţii publice tutelare.
     
Legenda BL= Bilant lung   
 BS= Bilant scurt   
  F= Formularul   
 Rd= Randul   
 

Activitatea de investiţii
 Pentru anul 2017 SC Compania de Apă Olt SA a avut un program de investiţii în valoare de 4.907 mii lei, iar volumul de investiţii (dotări) realizat fiind de 3.173 mii lei. Investiţiile în curs sunt în valoare de 131.789.362 lei  constând în lucrări în curs privind modernizarea şi extinderea reţelelor de apă şi canalizare din judeţul Olt, lucrări ce se executa in cadrul proiectului POS Mediu cât şi din fonduri proprii. 
 În cadrul programului de investiţii au fost achiziţionate în principal următoarele:  licenţe informatice, echipament IT, echipament de lucru, electropompe, autoutilitare  şi au fost finanţate din surse proprii prin leasing financiar.
 Selecția administratorilor s-a făcut conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă la înteprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Repartizarea profitului an 2017
 La societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, repartizarea profitului se face în conformitate cu prevederile din OG nr.64/2001, art. 1 alin. (1) lit. f) privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat: “profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează în cuantum de minimum 50% sub formă de vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori sub formă de dividende, în condiţiile legii, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat”. În conformitate cu cele menţionate, rezultatul net in suma de 253.238 lei obţinut s-a  repartizat în dividende în procent de 50%  si   50 %  s-au constituit alte rezerve la dispoziţia societăţii.
Date privind opiniile cu rezerve ale auditorului extern
 In cursul anului 2017 nu au fost înregistrate opinii ale auditorului extern privind prevenirea şi înlăturarea deficienţelor economico-financiare din activitatea societăţii.

DIRECTOR EXECUTIV,
Florin OBRETIN