• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

    Pentru detalii despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


ANUNT SELECTIA CANDIDAT PENTRU FUNCTIA DE DIRECTOR GENERAL

~~      
           Anexa 3                     

 


ANUNȚ
privind selecția candidatilor in vederea ocuparii functiei de
Director General al SC Compania de Apă Olt SA

SC Compania de Apă Olt SA anunţă demararea procedurii legale de selecție a candidatilor în vederea ocuparii funcţiei de Director General  al SC Compania de Apă Olt SA, în conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, modificată prin Legea 111/2016, şi completată cu Normele metodologice nr. 722/2016.
Procedura se va desfasura cu respectarea principiilor transparentei, liberului acces, obiectivitatii, egalitatii de sanse, nediscriminarii si profesionalismului.
A. ETAPELE DE DESFĂŞURARE A PROCESULUI DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE
1. Depunerea dosarelor la registratura SC Compania de Apă Olt SA in termen de 30 de zile de la data publicarii anuntului;
2.  Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă
3. Evaluarea conformităţii administrative a dosarelor şi a eligibilităţii candidaţilor;
In conformitate cu OUG109/2011:
Dosarele de candidatură sunt evaluate în raport cu minimul de criterii stabilite pentru selecţie, iar cele ce nu întrunesc minimul de criterii sunt respinse din lista lungă.
Dacă informaţiile din dosare nu sunt concludente în ceea ce priveşte întrunirea minimului de criterii stabilite pentru selecţie de către candidaţi, comitetul de nominalizare şi remunerare, cu sprijinul expertului independent, după caz,are dreptul sa solicite clarificări suplimentare sau sa decida respingerea candidaturii.
Candidaţii rămaşi în lista lungă după efectuarea verificărilor sunt supuşi unei analize comparative. Candidaţii sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut , până la limita a maximum 5 candidaţi pentru fiecare post rezultând astfel lista scurtă
Candidaţii respinşi de pe lista lungă sunt informaţi în scris pe mail  despre această decizie
4. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de evaluare și selecție a dosarelor care se regăsesc pe lista scurtă, vor fi informați în scris pe mail despre modalitatea de depunere a declarației de intenție, întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea SC Compania de Apă Olt SA prin care candidații își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea SC Compania de Apă Olt SA conform prevederilor din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte.
5. Evaluarea declarațiilor de intenție. In cazul in care candidatii nu respecta conditiile de depunere a declaratiei de intentie in conformitate cu adresa de instiintare (termen de depunere, modalitate de depunere si continut in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, aprobata prin Legea nr. 111/2016 si H.G. nr. 722/2016.) vor fi declarati respinsi si vor fi informati in scris despre aceasta decizie. In cazul in care candidatii vor fi declarati admisi, vor fi informati in scris despre punctajul obtinut in urma evaluarii declaratiei de intentie , ora şi locul desfăşurării interviului, conditiile de participare, planul de interviu si grila de punctaj
6. Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă , care au depus in termenul stabilit si in conformitate cu cerintele solicitate declaratia de intentie , se face pe bază de interviu.
În cadrul interviului se evalueaza :
- Alinierea declarației de intenție la scrisoarea de așteptări
- Competente specifice sectorului de activitate
- Competenţele profesionale de importanţă strategică;
-Competenţele de guvernanţă corporativă
-Abilități manageriale evaluate prin competențe
7. Candidatii vor fi informati in scris pe mail despre rezultatelul obtinut in urma selecției finale.
8. Numirea candidatilor selectați , încheierea contractelor de mandate


B. CRITERIILE DE EVALUARE /SELECȚIE FINALA A CANDIDAȚILOR IN VEDEREA OCUPARII POSTULUI DE DIRECTOR GENERAL SC COMPANIA DE APĂ OLT SA SUNT:
1. Dosarul de candidatură.
2. Declaraţia de intenţie a candidatului.
3. Interviul.

C. LA SELECTIE SE POT ÎNSCRIE CANDIDAȚII CARE ÎNDEPLINESC URMĂTOARELE:

 Criterii minime obligatorii:
1. Cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiția să aibă domiciliul stabil  in România
2. Absolvenţi(te) ai unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de licență in cadrul unei institutii de invatamant superior (pentru sistemul de studii Bologna acestea vor fi completate cu studiile de masterat conform prevederilor legale)  din domeniul tehnic, economic sau juridic; în cazul candidaților din statele membre UE diploma de studii trebuie sa fie recunoscuta în România;
3. Experiență relevantă în funcții de conducere/coordonare/administrare  de minim 10 ani în cadrul unor regii autonome / societati comerciale din sectorul public sau  privat.
4. Experienţa de minim 5 ani în activitatea de administrare/management a unor intreprinderi publice/ societati comerciale cu cifra de afaceri de peste 20 milioane lei.
5. Sunt apți din punct de vedere medical, au  capacitate deplina de exercițiu;
6. Fara înscrieri în cazierul judiciar;
7. Fara înscrieri în cazierul fiscal;  
8.  Nu au fost destituiți(te) dintr-o funcție din cadrul unor institutii publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
Nu se află in conflict de interese care să îi (le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcției de director general al SC Compania de Apă Olt SA caruia Consiliul de administratie ii va delega conducerea companiei potrivit legii;
 Nu au fost condamnați(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului,  pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanțării terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 , privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare care ar face-o incompatibila cu exercitarea funcției de director general;
Nu au făcut politie politica, așa cum este definită prin lege.

Criterii care constituie un avantaj:
1. Cel putin o specializare/ certificare profesionala in management
2. Cunoștinte generale a unei limbi de circulație internaționala (engleza, germana, franceza);
3. Experienţa de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a unor intreprinderi publice/societati comerciale profitabile cu minim 100 de angajati
4. Experienţa de minim 5 ani în activitatea de administrare/management a unor intreprinderi publice/societati comerciale profitabile din domeniul serviciilor de utilitate publica
5. Experiență relevantă în funcții de conducere/coordonare/administrare in cadrul  unor regii  autonome /societati comerciale din sectorul public sau  privat  care au inregistrat cel putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri , profit ) fata de exercitiul financiar anterior.
6. Experienţă  în cadrul managementului /coordonarii/ implementarii proiectelor și programelor finantate prin programele europene.

 

 

Continutul dosarului de inscriere la concurs:
 Dosarele candidatilor care aplica pentru postul de Director General trebuie sa contina cel putin urmatoarele documente:
1. Opis documente;
2. Cererea de inscriere: Formular nr.1 (in original)
3. Curriculum vitae, potrivit modelului comun european; (in original);
4. Copia actului de identitate;
5. Copia certificatului de casatorie sau a altor acte, doar in cazul in care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
6. Copii documente care atestă educația/ studiile și pregătirea profesională conform pct.2 cerinte minime;
7. Copii ale documentelor care dovedesc experienta solicitata (carnet de munca, extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, recomandari relevante din partea unor persoane cu functii de conducere si decizie din partea autoritatii tutelare / actionari majoritari, etc.) conform pct.3 cerinte minime;
8. Copii ale documentelor care dovedesc experienta solicitata ( extras din Registrul General de Evidenta a Salariatilor, contracte de mandat/management, adeverinte eliberate de angajatori, recomandari relevante din partea unor persoane cu functii de conducere si decizie din partea autoritatii tutelare / actionari majoritari, etc.) conform pct.4 cerinte minime;
9. Adeverinta medicala (in original) conform pct.5 cerinte minime;
10. Cazierul judiciar (in original)  conform pct.6 cerinte minime;
11. Cazier fiscal (in original)  conform pct.7 cerinte minime;
12. Declaraţie pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situațiile de conflict de interese si incompatibilităţi, conform pct.8 cerinte minime : Formular nr. 2 (in original). 
13. Declaraţie de consimţământ prin care candidatul îşi exprimă acordul de a se procesa datele sale personale si de a fi verificate în scopul procedurii de recrutare şi selecţie :Formular nr. 3 ( in original ).

Dosarul de înscriere va cuprinde și documentele relevante care să ateste îndeplinirea criteriilor care   constituie un avanataj (dupa caz).
1. Copii documente care atestă cel putin o specializare/ certificare profesionala: management, conform pct.1cerinte care constituie un avantaj
2. Copii documente, care atesta cunoștinte generale ale unei limbi de circulație internațională (engleză, germană, franceza), conform pct.2 cerinte care constituie un avantaj
3. Copii documente (extras de revisal/cim/contract de mandat /adeverinte ) din care rezultă experiența  conform pct.3 cerinte care constituie un avantaj: xperienţa de minim 3 ani în activitatea de administrare/management a unor intreprinderi publice/societati comerciale profitabile cu minim 100 de angajati
4. Copii documente (extras de revisal/cim/contract de mandat /adeverinte ) din care rezultă experiența  conform pct.4 cerinte care constituie un avantaj: experienţa de minim 5 ani în activitatea de administrare/management a unor intreprinderi publice/societati comerciale profitabile din domeniul serviciilor de utilitate publica
5. Declaratie pe propria raspundere privind conducerea unor intreprinderi publice / societati comerciale  care au inregistrat cel putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri, profit )  indicand locul de munca si pozitia ierarhica ocupata, conform pct.3 cerinte care constituie un avantaj Formular nr. 4 (in original)
6. Copii documente/adeverințe/recomandări din care rezultă experienţa în cadrul managementului /coordonarii/ implementarii proiectelor și programelor finantate prin    programele europene conform  pct.4-cerinte care constituie un avantaj.

Formularele se regăsesc pe site-ul : www.cao.olt.ro

 

 

 

Depunerea candidaturii

Documentele vor fi depuse conform cerintelor in original sau in copie , documentele care sunt solicitate in copie din cuprinsul dosarului trebuie sa poarte inscriptia „conform cu originalul” si semnatura deponentului, cu mentiunea ca  documentele originale aferente acestora vor fi furnizate la cerere .
Dosarele de candidatură, cu documentele solicitate, se depun la registratura SC Compania de Apă Olt SA Str. Artileriei, nr. 2, cod postal 230072, Slatina, judet Olt., in zile lucrătoare, între orele 08. 00 – 16. 00, în plic închis pana la data de 28.05.2021 sau prin posta posta/curier cu confirmare de primire  la adresa mentionata mai sus. Pe plic se vor menţiona: „Candidatură pentru functia de Director General  la SC Compania de Apă Olt SA / Nume, Prenume si domiciliul candidatului

D. Candidaţii declaraţi admişi la etapa de evaluare și selecție a dosarelor care se regăsesc pe lista scurtă,
vor fi informați în scris pe mail despre modalitatea de depunere a  declarației de intenție, întocmită în
baza elementelor din Scrisoarea de așteptări și a informațiilor publice legate de activitatea SC Compania de Apă Olt SA prin care candidații își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea SC Compania de Apă Olt SA conform prevederilor din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în termen de 15 zile de la stabilirea listei scurte .
Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe bază de interviu, ora şi locul desfăşurării acestuia urmând a fi anunţate ulterior.
Nedepunerea, în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma și modurile solicitate, atrage după sine  excluderea din procedura de selecție


E. COMUNICAREA CU CANDIDAŢII
Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, toate comunicările prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 vor fi făcute telefonic și/sau prin e-mail , de aceea este  imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.
Comitetul de nominalizare şi remunerare, cu sprijinul expertului independent, are dreptul sa solicite clarificări suplimentare dupa caz pe parcursul procesului de recrutare.
Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, prin e-mail, de eventualele schimbări apărute în planul de derulare a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.
Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu se publică; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.
Eventualele cereri de clarificări privind rezultatele obtinute pe parcursul desfasurarii procesului de recrutare si selectie se depun in scris , în plic închis , cu specificaţia pe plic: „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __ (evaluare a dosarelor sau evaluare declaratie de intentie sau selecţie finală) desfăşurată în cadrul „Procedura de recrutare pentru postul de Director General al SC Compania de Apă Olt SA / Nume şi prenume / Domiciliu candidat” registratura SC Compania de Apă Olt SA Str. Artileriei, nr. 2, cod postal 230072, Slatina, judet Olt.
Cererile de clarificări se depun în termen de maxim o zi lucratoare de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în cel mult doua zile lucratoare, de la înregistrarea cererii cu condiţia ca informatiile solicitate in cererea de clarificari să faca referire la propria candidatura.
 Cererea de clarificări nu suspendă derularea procesului de selecție.