• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

    Pentru detalii despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


ANUNT ACHIZITIE PUBLICA

~ Fisa de date
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 10:41 Pagina 1/8
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT
I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)
AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE
NU
Structuri asociative înfiintate de catre UAT
Activitate (Activitati)
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara de utilitati publice pentru Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare Olt
Adresa postala: str. Crisan, nr.33, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230034, Romania, Punct(e) de contact: Florin Bobicu, Tel. +40 249414144, Email:
adi_oltul@yahoo.com, Fax: +40 249414144, Adresa profilului cumparatorului (URL): www.e-licitatie.ro
Altele: Servicii publice locale
Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 6
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
Tip anunt: Invitatie de participare
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Fisa de date
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 10:41 Pagina 2/8
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta
Servicii de creatie, productie si difuzare spot radio
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
13 - Servicii de publicitate
Locul principal de prestare: SLATINA
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
„Servicii creatie, productie si difuzare spot radio” în cadrul proiectului„Monitorizarea calitatii factorilor de mediu în zona transfrontaliera Olt-
Belene”, finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 Axa Prioritara 2 - Mediu, Domeniul Major de
Interventie2.2 - Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a
serviciilor comune de interventie în situatii de urgenta.
79341000-6 Servicii de publicitate (Rev.2)
92210000-6 Servicii de radio (Rev.2)
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
conform Caiet de sarcini.
Valoarea estimata fara TVA: 217,001.61 RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE
3 luni incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
Codul NUTS: RO414 - Olt
II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
II.4.1) Ajustarea pretului contractului
Nu
SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz)
III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT
III.1.1.a) Garantie de participare
Da
Fisa de date
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 10:41 Pagina 3/8
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de stat.
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului
Cuantumul gar.de part.: 4.340,03 Lei; Echivalenta pentru garantia de participare depusa în alta moneda decat leul, se va face la cursul
leu/valuta al BNR, cu 3 zile anterioare datei limita de depunere a ofertelor.

a) Perioada de val. a garantiei: 60 de zile de la termenul limita pentru primirea ofertelor.

b) Forma de constituire a garantiei de participare:

1. scrisoare de garantie bancara/instrument de garantare emisa/emis în favoarea autoritatii contractante si în conditiile legii de o societate
bancara/de o societate de asigurari din România sau dupa caz, din strainatate

sau

2. ordin de plata în contul AC: RO76BRDE290SV37786802900, deschis la BRD - cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta
pâna la data si ora deschiderii ofertelor.

Nota:

În cazul constituirii garantiei de participare printr-un instrument de garantare emis de o societate bancara/societate de asigurari se va
completa Formularul nr. 10 sau un alt model care sa contina cel putin datele din acest formular.

a) IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a gar. de part. prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. In acest caz, se va
prezenta declaratie pe propria raspundere privind incadrarea in categoria IMM va fi completata conform modelului prevazut in L nr. 346/2004
cu modificarile si completarile ulterioare.

b) In cazul asocierii dintre doi sau mai multi operatori economici, fiecare din acestia incadrându-se in categoria IMM, asocierea rezultata
beneficiaza de reducerile prevazute la art. 16, alin.( 2) din Legea nr. 346/2004.

c) In cazul ofertantilor care se asociaza in vederea depunerii unei oferte comune, garantia de participare poate fi constituita pe numele
oricaruia dintre operatorii economici asociati.

d) AC va elibera/restitui garantia de participare conform prevederilor art. 88 din H.G. nr. 925/2006.
III.1.1.b) Garantie de buna executie
Da
Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din valoarea totala fara TVA a contractului.

Garantia de buna executie se constituie printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate
de asigurari în conditiile art. 90 alin. (1) – (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sau prin retineri succesive din
sumele datorate pentru facturile partiale, în conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) din H.G. nr. 925/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare, conform prevederilor H.G. nr. 1045/2011. În acest ultim caz, suma initiala pe care o va depune contractantul în contul deschis la
dispozitia autoritatii contractante va fi de 1% din pretul contractului.

Ofertantul declarat câstigator are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului în conditiile de mai sus cel mai târziu în
termen de 7 zile de la data semnarii contractului, sub sanctiunea rezilierii acestuia.

AC va elibera/restitui garantia de buna executie conform prevederilor art.92 H.G. nr. 925/2006.
III.1.5) Legislatia aplicabila
a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si
completarile ulterioare;
b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie
publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
c) Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 314/2010

d) Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 302/2011

e) Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 509/2011

Nota: pentru alte acte normative de relevanta in domeniul achizitiilor publice, a se consulta www.anrmap.ro
Fisa de date
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 10:41 Pagina 4/8
Se vor prezenta:

- Formularul nr. 1 – Declaratie de eligibilitate;

Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta declaratia pentru fiecare dintre membrii asocierii.

Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnica/profesionala a
candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tert sustinator) este obligatorie prezentarea declaratiei semnata de catre reprezentantul
legal/imputernicit al tertului sustinator.

- Cazierul judiciar si cazierul fiscal pentru operatorul economic;

- Formularul nr. 2– Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Nota 1: In cazul unei asocieri, se va prezenta declaratia pentru fiecare dintre membrii asocierii.

Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara si/sau capacitatea tehnica/profesionala a
candidatului este sustinuta si de o alta persoana (tert sustinator) este obligatorie prezentarea Declaratiei privind neincadrarea in prevederile
art. 181, lit. a, c indice 1 si d din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior semnata de catre reprezentantul legal/imputernicit al tertului
sustinator.

- Certificatul eliberat de Administratia Finantelor Publice din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a îndeplinit obligatiile fiscale de
plata catre bugetul de stat, scadente in luna anterioara celei in care este stabilita data limita de depunere a ofertelor;

- Certificatul eliberat de Autoritatile Publice Locale din care sa rezulte faptul ca operatorul economic si-a îndeplinit obligatiile de plata catre
bugetul local, scadente in luna anterioara celei in care este stabilita data limita de depunere a ofertelor ;

Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele/documentele edificatoare in original sau in copie legalizata sau copie lizibila
cu mentiunea “conform cu originalul”. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele/documentele edificatoare in original sau copie
legalizata sau copie lizibila cu mentiunea “conform cu originalul” insotite de traducere autorizata si legalizata.

Nota 2: Pentru candidatii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din OUG 34/2006 modificata si completata ulterior.

- Formularul nr. 2B - Declaratia pe propria raspundere privind neîncadrarea în prevederile art. 69 1 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare (evitarea conflictului de interese cu persoane care de?in functii de decizie în cadrul autorita?ii contractante)

Persoanele cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante implicate in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea
procesului de achizitie sunt:

? Marius Oprescu - Presedinte Asociatie, Davidescu Ovidiu Marian – membru Asociatie, Luana Andronia Mihaela Stana – membru
Asociatie, Ionescu Dumitru Alina Constanta – presedinte comisie de evaluare cu drept de vot (manager proiect), Radu Tatiana – membru
comisie de evaluare (expert juridic), Rata Florea – membru comisie de evaluare (director tehnic), Nistor Roxana – Delia – membru comisie
de evaluare (asistent manager), Filip Veronica – membru comisie de evaluare (manager financiar).

- Formularul 2A - „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" - declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul
ca participarea la respectiva procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, conform art.1 din ORDINUL Nr. 314 din 12
octombrie 2010

Toate documentele solicitate, cu exceptia certificatelor fiscale vor fi valabile la data limita de depunere a ofertelor.
III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale
Se vor prezenta documentele care dovedesc forma de înregistrare a operatorului economic, respectiv Certificatul constatator emis de Oficiul
Registrului Comertului în raza caruia este situat sediul ofertantului, din care sa rezulte cel putin informatiile legate de structura actionarilor,
reprezentantilor legali, obiectul de activitate. Informatiile cuprinse in acesta trebuie sa fie valabile/reale la data limita de depunere a ofertelor,

Nota:

a. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.

b. In cazul persoanelor fizice autorizate se va prezenta autorizatia de functionare sau alte documente echivalente din care sa rezulte
competenta acestora de a presta serviciile care fac obiectul prezentului contract.

c. Operatorii economici nerezidenti (straini): vor prezenta documente care dovedesc o forma de înregistrare/atestare ori apartenenta din
punct de vedere profesional, din care sa rezulte abilitarea persoanei juridice/fizice straine de a presta serviciile care fac obiectul prezentului
contract, în conformitate cu tara de origine/tara în care operatorul economic este stabilit.

d. Documentele se vor prezenta, in copie conform cu originalul,însotite de traducerea autorizata si legalizata a acestora în limba româna.

În etapa evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, înainte de transmiterea comunicarii privind
rezultatul procedurii de atribuire, sa prezinte pentru conformitate documentul în original/copie legalizata.
Cerinta nr. 2 Bilantul contabil pe ultimii 3 ani, 2012, 2013,2014 vizat si
înregistrat de organele competente, prezentate in copie lizibila cu mentiunea
„conform cu originalul”, si/sau, dupa caz, rapoarte anuale, scrisori de
bonitate din partea bancilor sau a unor societati de audit financiar si contabil
precum si orice alte documente legale edificatoare prin care
candidatul/ofertantul isi poate dovedi capacitatea economico - financiara.
Pentru bilantul pentru anul 2014 se va accepta in locul acestuia prezentarea
oricaror documente din care sa rezulte indeplinirea nivelului cifrei de afaceri.

In cazul in care oferta este depusa de o asociere, fiecare asociat va
prezenta aceste documente.

Operatorii economici straini vor depune bilantul in copie conform cu
originalul si un document emis de o autoritate competeneta, din care sa
rezulte reglementarile in vigoare cu privire la incheierea si depunerea
bilantului, din tara respectiva.

Toate documentele vor fi insotite de traduceri autorizate in limba romana.
Bilantul contabil pe ultimii 3 ani, 2012, 2013, 2014 vizat si
înregistrat de organele competente, prezentate in copie lizibila
cu mentiunea „conform cu originalul”, si/sau, dupa caz, rapoarte
anuale, scrisori de bonitate din partea bancilor sau a unor
societati de audit financiar si contabil precum si orice alte
documente legale edificatoare prin care candidatul/ofertantul isi
poate dovedi capacitatea economico - financiara.Pentru bilantul
pentru anul 2014 se va accepta in locul acestuia prezentarea
oricaror documente din care sa rezulte indeplinirea nivelului cifrei
de afaceri.

Pentru ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor
monede decat Leu, valorile vor fi exprimate in moneda Leu,
utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR
(www.bnr.ro) pentru anii 2012, 2013, 2014.

Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba
romana ale documentelor solicitate.
Cerinta nr. 1 Pentru a fi considerat calificat ofertantul trebuie sa faca dovada
unui nivel minim al cifrei de afaceri, astfel:

Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii trei ani (2012, 2013,
2014) trebuie sa fie cel putin egala cu 400.000 lei.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular.
Din aceste formulare trebuie sa rezulte in mod cumulativ suma de cel putin
400.000 lei.

In cazul ofertantilor care se incadreaza in categoria IMM, conform
prevederilor Legii 346/2004, modificata si completata ulterior, cifra medie de
afaceri se considera indeplinita daca reprezinta 50% din cuantumul
mentionat.
Ofertantul va prezenta Formularul nr.3 – Informatii generale
aferente ultimilor trei ani.

Pentru ofertantii care trebuie sa efectueze conversia altor
monede decat Leu, valorile vor exprimate in moneda Leu,
utilizand ratele de schimb medii anuale stabilite de catre BNR
(www.bnr.ro) pentru anii 2012, 2013, 2014.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala
Fisa de date
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 10:41 Pagina 5/8
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
Cerinta nr. 2 Personal:

Lista expertilor cheie, propusi de Ofertant pentru indeplinirea contractului,
echipa propusa trebuie sa includa cel putin urmatorii specialisti:

Nota:

a.In cazul in care specilistii prezentati nu sunt vorbitori de limba romana,
ofertantul va asigura traducere si interpretare de specialitate, in romana pe
toata durata contractului

b. in cazul in care se propun specialisti care nu sunt angajati ai ofertantului,
fiecare specialist va completa, semna si va prezenta in original declaratie de
diponibilitate.

c. In cazul ofertantilor de alta nationalitate (straini), documentele solicitate si
emise in alta limba decat romana trebuie sa fie insolite de traducerea
autorizata in limba romana.

d.Pentru fiecare expert se vor prezenta:

- CV europass, din care sa reiasa pregatirea profesionala si experienta
similara

- Copii ale diplomelor de studii si certificatelor profesionale obtinute si
mentionate in CV, relevante pentru proiectul in cauza.

1. Coordonator de proiect - o persoana

Cerinte minime obligatorii:

Calificari si abilitati:

o Studii superioare in domeniul relatii publice / jurnalism /comunicare
finalizate cu diploma sau echivalent;

Experienta profesionala:

o Minim 5 ani de experienta profesionala generala în domeniu studiilor;

o Experienta profesionala specifica demonstrata prin participarea in cel putin
un proiect similar.

2. Expert creatie– copywriter – o persoana

Cerinte minime obligatorii:

Calificari si abilitati:

o Studii superioare in domeniul relatii publice / jurnalism /comunicare
finalizate cu diploma sau echivalent;

Experienta profesionala:

o Minim 5 ani de experienta profesionala generala în domeniu studiilor;

o Minim 3 ani de experienta profesionala specifica in domeniul realizarii de
concepte creative
Se vor prezenta:

- Formularul nr. 6 - Declaratia privind personalul responsabil
pentru îndeplinirea contractului.

Se vor prezenta:

- Formularul nr. 6 - Declaratia privind personalul responsabil
pentru îndeplinirea contractului.
Cerin?a nr.3

Informatii privind subcontractan?ii

Lista cuprinzând subcontractantii cu specializarea acestora (semnat si
stampilat de catre ofertant precum si de fiecare subcontractant în parte al
acestuia). Se solicita datele de identificare ale subcontractatilor.

Nota:

În cazul în care pentru îndeplinirea contractului nu este necesara
subcontractarea, operatorul economic va face precizarea „nu este cazul” în
cadrul formularului mentionat mai sus.

Resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati se vor lua în
considerare pentru partea lor de implicare în contractul care urmeaza sa fie
îndeplinit, daca sunt prezentate documente relevante în acest sens de catre
ofertantul care invoca sustinerea din partea subcontractantilor.
Se va prezenta:

Formularul nr. 9 - Lista cuprinzând subcontractantii cu
specializarea acestora (semnat si stampilat de catre ofertant
precum si de fiecare subcontractant în parte al acestuia).
Cerinta nr. 1: Experienta similara

Lista privind principalele servicii prestate în ultimii 3 ani

Ofertantul trebuie sa faca dovada ca prestat in ultimii 3 ani (calculati de la
data limita de depunere a ofertelor), la nivelul a maxim 2 contracte servicii
similare celor mentionate in Caietul de Sarcini, prin prezentarea de
certificate, documente emise sau contrasemnate de o autoritate, care sa
confirme prestarea de servicii a caror valoare cumulata sa fie de minim
210.000 lei fara TVA.

Nota: Prin servicii similare se întelege servicii de creatie, productie si
difuzare spoturi radio în cadrul unor proiecte.
Modalitatea de îndeplinire

Se vor prezenta:

- Formularul nr. 4 - Lista privind principalelor prestari de servicii in
ultimii 3 ani;

- Formularul nr. 5 – Fisa de experienta similara

Nota:

Pentru calculul valorii contractelor exprimate în alta moneda
decât Lei se va folosi cursul mediu comunicat de catre Banca
Nationala a României pentru anii indicati
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului
Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria ISO 9001
sau certificate echivalente/documente prin care se confirma asigurarea unui
nivel corespunzator al calita?ii, aflat/aflate în termen de valabilitate la data
limita stabilita pentru depunerea ofertei (emise de organisme stabilite în alte
state ale Uniunii Europene).Copie conform cu originalul. Documentul se va
depune de catre fiecare asociat in parte
Certificatul privind sistemul de management al calitatii din seria
ISO 9001 sau certificate echivalente/documente prin care se
confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calita?ii,
aflat/aflate în termen de valabilitate la data limita stabilita pentru
depunerea ofertei (emise de organisme stabilite în alte state ale
Uniunii Europene). Copie conform cu originalul. Documentul se
va depune de catre fiecare asociat in parte pentru partea de
contract pe care o vor indeplini.
Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea
respectarii cerintelor mentionate
Modalitatea de indeplinire
Fisa de date
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 10:41 Pagina 6/8
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru
prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) PROCEDURA
IV.1.1.b) Tipul procedurii
Cerere de oferta
IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic in ceea ce priveste:
- criteriile mentionate in continuare
2 Numarul total de difuzari
ale spotului radio
50.00% 50.00
Descriere:
Algoritm de calcul: Punctaj P2 din oferta n = GI radio oferta n * 50/ GI radio oferta max

unde:

- GI radio = ? (audienta post prime-time * nr.difuzari pe post prime-time + audienta post extra prime-time * nr.difuzari pe post
extra prime-time

- GI radio oferta n este nr. total difuzari a spotului radio din oferta n

- GI radio oferta max este nr. total difuzari a spotului radio din oferta cu numar maxim de difuzari spot radio.

Numarul minim de difuzari acceptat in cadrul prezentei proceduri este de 240 difuzari(sub acest numar oferta va fi
declarata neconforma), iar numarul maxim acceptat este de 480 difuzari(peste acest numar oferta nu va fi punctata
suplimentar).

Vor fi punctate numai acele oferte tehnice care indeplinesc pragurile minime solicitate in caietul de sarcini.Punctajul total se
va calcula astfel: Punctaj total= P(1)+P(2)
Algoritm de calcul: Pretul ofertei=(pret minim * 50 / pret ofertat ),

unde:

- pret minim este pretul cel mai scazut din ofertele considerate admisibile si conforme din punct de vedere tehnic;

- pret ofertat este pretul ofertei evaluate.

Oferta financiara cu pretul cel mai scazut va obtine un scor maxim de 50 de puncte.
1 Pretul ofertei 50.00% 50.00
Descriere: Componenta financiara
Criterii Pondere Punctaj maxim
( ) Intra in licitatie electronica / reofertare ( ) Direct proportional ( ) Invers proportional
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de
primire a ofertelor)
60 zile
Punctaj maxim: 50.00
Ponderea componentei tehnice: 50.00%
Offline
IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare
IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire
IV.4) PREZENTAREA OFERTEI
IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice
Fisa de date
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 10:41 Pagina 7/8
Ofertantii vor prezenta propunerea tehnica astfel incat sa se asigure posibilitatea verificarii corespondentei propunerii tehnice cu
specificatiile tehnice prevazute in cadrul Caietului de Sarcini.

Se va face dovada conformitatii serviciilor care urmeaza sa fie prestate, cu cerintele Caietului de sarcini.

In acest scop, propunerea tehnica va contine un comentariu, articol cu articol privind toate specificatiile continute in Caietul de Sarcini, prin
intermediul carora ofertantul va demonstra corespondenta propunerii tehnice cu prevederile caietului de sarcini.

Propunerea tehnica va contine:

- o declaratie pe proprie raspundere conform careia operatorul economic se angajeaza sa tina cont de obligatiile referitoare la conditiile de
munca si protectia muncii conform legislatiei în vigoare disponibila pe site-ul www.inspectmun.ro.
IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara va fi elaborata astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pret, precum si la alte conditii
financiare si comerciale legate de obiectul contractului, cu respectarea prevederilor actelor normative in vigoare.

Propunerea financiara va cuprinde:

- Formularul de oferta - Formularul nr. 13, din Sectiunea Formulare – original, datat, semnat de catre reprezentantul legal si stampilat;

- Centralizator de preturi – Formularul nr. 14 din Sectiunea Formulare - original, datat, semnat de catre reprezentantul legal si stampilat.
IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei
Oferta se va depune la:sediul Autoritatii Contractante din Slatina, str. Crisan, nr. 33

tel.: 40 249 414144, fax: 40 249 414144, email: adi_oltul@yahoo.com

-Data limita de depunere a ofertei: ..................., ora 10.00.

-Numar de exemplare: 1 (un) exemplar original si 1 (un) exemplar in copie insotit de un exemplar al ofertei transpus in format electonic
(CD/DVD).

-Modul de prezentare a plicurilor continând oferta: documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara se vor introduce,
în ordinea mentionata anterior, într-un plic. Plicul va fi marcat cu adresa ofertantului pentru a fi returnat nedeschis în cazul în care oferta este
declarata întârziata sau este depusa la o alta adresa decât cea specificata în documentatie. Plicul va fi introdus într-un plic exterior care va
fi marcat cu adresa autoritatii contractante si pe care se va mentiona „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA de ......................, ora 12.00
si va fi însotit de urmatoarele documente:

a) Scrisoarea de înaintare

Ofertantul trebuie sa prezinte Scrisoarea de înaintare. Se va completa Formular nr.11;

b) Împuternicire scrisa din partea ofertantului, pentru persoanele desemnate sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor;

c) Dovada constituirii garantiei de participare;

d) Declaratie privin calitatea de participant la procedura. Se va completa Formular nr. 12;

Documentele trebuie sa fie tiparite si vor fi semnate de reprezentantul/reprezentantii autorizat/ autorizati sa angajeze operatorul economic
prin contract. În cazul documentelor emise de institutii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie sa fie
semnate si parafate conform prevederilor legale.

Ofertele vor fi numerotate de la prima pâna la ultima pagina si vor contine un Opis in care vor fi indexate toate documentele in scopul
facilitarii procesului de evaluare;

Riscurile depunerii/transmiterii ofertei, inclusiv forta majora, cad în sarcina operatorului economic;

Ofertele depuse la o alta adresa decât cea stabilita în cadrul anun?ului de participare sau dupa expirarea datei pentru depunere se
returneaza nedeschise;

Neprezentarea propunerii tehnice si/sau financiare, la data si ora limita de depunere a ofertelor, are ca efect respingerea ofertei.

Nota:

Orice operator economic are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai înainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei
si numai printr-o solicitare scrisa în acest sens.

În cazul în care ofertantul doreste sa opereze modificari asupra ofertei deja depuse, acesta are obligatia de a asigura transmiterea
modificarilor respective catre autoritatea contractanta pâna la data limita pentru depunerea ofertelor.

Pentru a fi considerate parte a ofertei deja depuse, modificarile trebuie prezentate în conformitate cu prevederile prezentei Documentatii de
atribuire, cu amendamentul ca în antetul fiecarui document prin care se modifica un document deja transmis se va înscrie în mod obligatoriu
mentiunea "MODIFICARI".

Operatorul economic nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea
ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului si executarea garantiei de participare.

a) Data, locul si ora de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor

.........................., ora 12,00

Locul deschiderii ofertelor: sediul Autoritatii Contractante din Slatina, str. Crisan, nr. 33
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
Fisa de date
Sistemul Electronic de Achizitii Publice, 09-02-2015 10:41 Pagina 8/8
VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC
Nu
Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:
VI.3) ALTE INFORMATII
Departajarea ofertelor care au obtinut acelasi punctaj si s-au clasat pe locul I se va efectua in favoarea ofertei care prezinta pretul cel mai
scazut. Daca si preturile ofertate sunt egale, ofertantilor respectivi li se va solicita o noua propunere financiara în plic închis. În acest caz,
contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4) CAI DE ATAC
VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:
office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform art. 256 indice 1 din OUG nr. 34/2006

5 zile începând cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, în conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante
considerat nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI
COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013 Axa
Prioritara 2 - Mediu, Domeniul Major de Interventie 2.2 - Dezvoltarea infrastructurii si a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale
sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de interventie în situatii de urgenta.
Tipul de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Cooperare Teritoriala Transfrontaliera

Autoritatea Contractantă, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Utilitati Publice Pentru Serviciul de Alimentare cu Apa si de Canalizare „OLTUL” doreşte să atribuie un contract de achiziţie publică pentru  „Servicii creatie, productie şi difuzare spot radio” în cadrul proiectului „Monitorizarea calităţii factorilor de mediu în zona transfrontalieră Olt-Belene”.

Pachetul minimal al serviciilor de „Servicii de creatie, productie şi difuzare spoturi radio” ce vor trebui prestate în cadrul proiectului, va cuprinde:

Creație și producție spot radio - 1 spot

Difuzare spot radio - 2 luni

Se va realiza un spot radio cu o durată de 30 secunde cu respectarea Manualului de Identitate Vizuală (MIV) pentru Programului de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, disponibil la adresa www.cbcromaniabulgaria.eu.

Difuzarea spotului radio are ca obiectiv general informarea publicului tinta cu privire la impactul poluarii apelor asupra mediului si vietii umane.

Ofertele se vor depune pana la data de 03.03.2015, ora 10:00.

Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc in data de 03.03.2015, ora 12:00.

Documentatia de atribuire este disponibila pe site-ul www.e-licitatie.ro si se regaseste atasata acestui anunt.