• Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

    Proiect cofinanțat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

    Pentru detalii despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro


ANEXA 4.2. FORMULARE INSCRIERE SELECTIE DIRECTOR ECONOMIC

~~

     FORMULAR NR 1

                                                        CERERE DE ÎNSCRIERE

 

Subsemnatul/a ____________________________________, având CNP________________________, domiciliat/ă în _____________________________________ posesor al/a C.I., seria _____, nr__________, telefon____________________,  e-mail: ____________________,  prin prezenta solicit inscrierea  la procedura de recrutare și selecție a candidaților pentru postul de Director Economic la SC COMPANIA DE APĂ OLT
Anexez la prezenta cerere documentele necesare constituirii dosarului de participare la concurs.
Deasemenea, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că :
 Informatiile prezentate în dosarul meu de candidatură sunt reale și corecte
 Documentele prezentate în copie sunt conforme cu documentele originale


Nume si prenume
Data completarii
Semnatura

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR NR 2


Declaratie pe propria raspundere

Subsemnatul/a ____________________________________, având CNP________________________,domiciliat/ă în _____________________________________ posesor al/a C.I., seria _____, nr__________, telefon____________________,  e-mail: ____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de Director Economic la
SC COMPANIA DE APĂ OLT, , cunoscând dispoziţiile articolului cu art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că  :
 Nu am fost destituit(a) dintr-o funcție din cadrul unor institutii publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat , nu am avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani;
 Nu ma aflu in situatia de conflict de interese care sa ma faca incompatibil(a) cu exercitarea functiei de Director Economic  al SC COMPANIA DE APĂ OLT pentru care aplic
  Nu am fost condamnat(a) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, infracțiuni de corupție si de serviciu, infracțiuni contra înfăptuirii justiției, infracțiunii de fals, infracțiunii contra patrimoniului,  pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si sancționarea spălării banilor, precum si pentru instituirea unor măsuri de prevenire si combatere a finanțării terorismului, cu modificările si completările ulterioare, sau pentru infracțiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 , privind procedura insolvenței, cu modificările și completările ulterioare care m-ar face incompatibil(a) cu exercitarea funcției de Director Economic ;
 Nu am făcut politie politica, așa cum este definită prin lege.
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere in procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de Director Economic la SC COMPANIA DE APĂ OLT

Nume si prenume
Data completarii
Semnatura

 

FORMULAR NR 3


DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT

 

Subsemnatul/a ____________________________________, având CNP________________________,domiciliat/ă în _____________________________________ posesor al/a C.I., seria _____, nr__________, telefon____________________,  e-mail: ____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia de Director Economic la SC COMPANIA DE APĂ OLT, cunoscând dispoziţiile articolului 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii;
Declar pe propria răspundere că îmi dau acordul pentru derularea procedurii de obținere de date de la angajatori, instituții de învațământ, instituții de stat și de la persoane de contact în vederea verificării informațiilor puse la dispoziție de mine către SC COMPANIA DE APĂ OLT  și îmi dau acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul procedurii de selecţie şi recrutare în vederea ocupării postului de Director Economic la SC COMPANIA DE APĂ OLT
Verificarea și prelucrarea datelor se va face de către Comitetul de remunerare si nominalizare al SC COMPANIA DE APĂ OLT și de către  FEDERAȚIA PATRONATELOR DIN REGIUNEA OLTENIA  (persoană juridică specializată în recrutarea resurselor umane).

Nume si prenume
Data completarii
Semnatura
  

 

 

 

FORMULAR NR 4

Declaratie pe propria raspundere privind conducerea unor intreprinderi publice / societati comerciale care au inregistrat cel putin un exercitiu financiar cu trend crescator (cifra de afaceri, profit) fata de exercitiu financiar anterior, indicand locul de munca si pozitia ierarhica ocupata
(in cazul in care sunt companii diferite  diferite, se va indica fiecare companie in parte.)


Declaratie pe propria raspundere

Subsemnatul/a ____________________________________, având CNP________________________,domiciliat/ă în _____________________________________ posesor al/a C.I., seria _____, nr__________, telefon____________________,  e-mail: ____________________, ca şi aplicant/ă pentru poziţia  de Director Economic la SC COMPANIA DE APĂ OLT,  cunoscând dispoziţiile articolului cu art. 326 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere, că  am fost implicat in conducerea/administrarea urmatorelor intreprinderi publice / societati comerciale care au inregistrat un trend crescator (cifra de afaceri, profit) fata de exercitiu financiar anterior:

1. Denumire firma ………../adresa………./date identificare fiscala  ……………………….
2. Pozitie ierarhica ocupata………….CIM/Contract mandat /Decizie numire
nr.… ……/data……………..
3. Exercitiu financiar  :
- An fiscal……/ Cifra de afaceri ………/ Profit…….
- An fiscal……/ Cifra de afaceri ………/ Profit…….
- An fiscal……/ Cifra de afaceri ………/ Profit…….
…………………………………………..
…………………………………………..
Dau prezenta declaraţie fiindu-mi necesară la dosarul de înscriere in procesul de recrutare / selecţie pentru poziţia de Director Economic la SC COMPANIA DE APĂ OLT

 Nume si prenume
  Data completarii
   Semnatura